Sylabus koła informatycznego w zakresie algorytmiki i programowania przygotowującego do startu w Olimpiadzie Informatycznej.

Sylabus jest przeznaczony dla nauczycieli prowadzących koła zainteresowań przygotowujące uczniów do startu (po raz pierwszy) w Olimpiadzie Informatycznej. Od uczniów oczekuje się zainteresowania rozwiązywaniem problemów algorytmicznych z użyciem komputera, zapału w zdobywaniu nowej wiedzy i nabywaniu oraz pogłębianiu umiejętności w układaniu algorytmów i ich programowaniu. Uczniowie przystępujący do pracy w kole powinni wykazać się także zdolnościami matematycznymi. Przedstawiany sylabus jest podzielony na trzy części: Matematyka, Programowanie i Algorytmika. Dla każdej części jest przedstawiony zestaw zagadnień, z którymi uczeń powinien zapoznać się podczas pracy w kole, a które są istotne w rozwijaniu umiejętności algorytmiczno-programistycznych na poziomie szkoły średniej. Omawianie przedstawionych zagadnień powinno odbywać się wraz z rozwiązywaniem konkretnych problemów algorytmicznych, a nie teoretycznie i w oderwaniu od siebie. Część zagadnień oznaczono symbolem *. Zagadnienie nie oznaczone symbolem *, to zagadnienia, które powinny zostać poruszone w pierwszym roku pracy koła. Zagadnienia oznaczone symbolem * należy omówić i przećwiczyć, ale może to nastąpić w kolejnych latach kształcenia. Zakłada się, że po pierwszym roku pracy w kole uczeń powinien mieć szansę zmierzyć się z zadaniami z I etapu Olimpiady Informatycznej. W prezentowanym sylabusie przyjęto, że językiem programowania używanym do pracy w kole jest C++ ograniczony tylko do jego imperatywnej części. Uznano, że jest to w tej chwili najlepszy język programowania do zapisywania algorytmów, wyposażony na dodatek w bogatą biblioteką algorytmów i struktur danych.